ad1
טכנולוגיה

תוצאות חילן טק: גידול דו-ספרתי בהכנסות וברווחיות

חילן טק פרסמה תוצאות חזקות למחצית הראשונה ולרבעון השני של השנה, עם גידול דו-ספרתי בהכנסות וברווחיות בשתי התקופות. העלייה ברווחיות מושפעת בין השאר מההוצאות הכלליות שגדלו פחות מהגידול בהכנסות.

במהלך החציון הראשון, ההוצאות הכלליות של חילן גדלו ב-23.25%, ל-927.34 מיליון שקל – עלייה של 174.92 מיליון. ההכנסות גדלו יותר, ב-189.22 מיליון, ל-1.04 מיליארד – עלייה של 22.23%. הרווח התפעולי החצי שנתי גדל ב-14.47%, ל-113.16 מיליון ש' ואילו הרווח הנקי גדל ב-15.01%, ל-81.23 מיליון.

במהלך הרבעון, ההוצאות הכלליות גדלו ב-32.58%, ל-501.53 מיליון – עלייה של 123.25 מיליון ש'. ההכנסות גדלו ב-131.17 מיליון שקלים, ל-558.27 מיליון – עלייה של 30.71%.

במהלך אותם שלושה חודשים, ההוצאות הגולמיות גדלו ב-31.54%, ל-433.31 מיליון שקל. הרווח הגולמי גדל ב-27.94%, ל-124.96 מיליון – רווח גולמי שולי של 22.38%, לעומת 22.87% ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות ברבעון גדלו ב-39.63%, ל-68.22 מיליון. הרווח התפעולי גדל ב-16.24%, ל-56.74 מיליון ש'. ה-EBITDA גדל ב-24.4%, ל-83.25 מיליון שקל.

הוצאות המימון נטו גדלו ב-33.85%, ל-3.29 מיליון, וחבות המס גדלה ב-15.37%, ל-12.71 מיליון. הרווח הנקי צמח ב-11.12%, ל-39.27 מיליון.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2022 הסתכם בכ-33.0 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת, בסך כ-97.0 מיליון ש' ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת נובע בעיקר מגידול בסעיפי הון חוזר.

"רבעון נוסף של צמיחה אורגנית משמעותית בפעילות העסקית"

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן: "אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה אורגנית משמעותית בפעילות העסקית, בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה. בנוסף לכך, ברבעון זה איחדנו לראשונה את תוצאות חברת נס אי.אס (DXC  ישראל לשעבר) ואת תוצאות חברת חשבשבת, החל מינואר 2022, שתרמו גם הן לתוצאות החזקות של הקבוצה ברבעון. הצטרפותן של נס אי.אס וחשבשבת מהווה תוספת משמעותית לעוצמתה ומובילותה של הקבוצה.

אנו שבעי רצון מקצב הגידול האורגני של כלל המגזרים, ובפרט מקצב גידול הפעילות בארה"ב, זאת חרף האתגרים שעדיין קיימים בכל הקשור לגיוס ושימור עובדים במגזרי הטכנולוגיה. אנו ממשיכים בביסוס הצמיחה האורגנית, לצד איתור הזדמנויות לרכישות חדשות בתחומי הליבה שלנו".

אבי באום, יו"ר חילן.

הפוסט תוצאות חילן טק: גידול דו-ספרתי בהכנסות וברווחיות הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button