ad1
טכנולוגיה

סקר: כך הלמידה מרחוק בקורונה השפיעה על הסטודנטים

הלמידה מרחוק – השיטה שבה היה על הסטודנטים ללמוד בתקופת הקורונה – פגעה בשיפור במיומנויות הלמידה ובצבירת הידע הכללי שלהם; כך עולה מסקר שערכה באחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב סטודנטים. בלשכה הישוו את הנתונים לנתוני סקר סטודנטים שנערך בשנת הלימודים האקדמית 2013/14, אז הלמידה הייתה פרונטלית ברובה המוחלט.

בהשוואה לסטודנטים שלמדו באופן פרונטלי אז, אלה שלמדו בשנה החולפת באופן מקוון דיווחו פחות על שיפור במיומנויות בכל הנוגע לידע מקצועי (80.3% לעומת 60.3%, בהתאמה), ידע כללי (81.5% בהשוואה ל-56.9%), יכולות מתמטיות (53.7% אל מול 38.1%) ומיומנויות מחקר (44.7% לעומת 34.4%). לעומת זאת, הסטודנטים שלמדו בשנת הלימודים 2020/21 בלמידה מרחוק דיווחו על שיפור במיומנויות הטכנולוגיות באחוז גבוה יותר מסטודנטים שלמדו באופן פרונטלי ב-2013/14 (64% לעומת 45.5%, בהתאמה).

הפערים במידת השיפור במיומנויות קיימים גם אם משווים רק סטודנטים למדעי הרוח והחברה או רק סטודנטים למדעי הטבע והטכנולוגיה. עם זאת, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלים את האפשרות שהפערים נובעים גם מהפער בזמן שבו נערכו הסקרים.

רוב הסטודנטים לא נתקלו בבעיות טכניות בלמידה מרחוק

הלמ"ס ערכה את הסקר בשיתוף ה-ות"ת – הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה. הוא בחן את עמדות הסטודנטים לגבי הלמידה מרחוק, ואת תחושותיהם לגבי חוויית הלמידה באופן זה ואיכותה. על פי הסקר, 95% מהקורסים שנלמדו בשנת הלימודים האקדמית 2020/21 היו אונליין. הסטודנטים השתמשו לצורך כך בעיקר במחשב נייד (88%), והיתר, ובעיקר סטודנטים מהחברה הערבית, במחשב נייח או בטלפון נייד.

רק 46% מסך כל הסטודנטים לא נדרשו לפתוח מצלמה בעת השיעור המקוון. רוב הקורסים שבהם השתתפו הסטודנטים היו מוקלטים – מה שמסביר את העובדה ש-53% מהמשיבים ענו שהם מקשיבים לקורסים המוקלטים. היתר ציינו שהם מקשיבים רק למחצית מהקורסים, למספר מועט מהם או שהם לא מקשיבים להם כלל.

רוב קטן של הסטודנטים – 52% – השיבו שהם לא נתקלו בבעיות טכניות בזמן הלימוד מרחוק. מבין אלה שכן, דווקא הסטודנטים החרדים חוו פחות תקלות מאשר היהודים שאינם חרדים. כך או כך, חצי מהנשאלים אמרו כי לא הייתה להם כל תמיכה טכנית שהיא מצד מוסדות הלימוד

כפי שהיה צפוי, רוב מוחץ של הסטודנטים (77%) דיווחו שהאינטראקציה שלהם עם סטודנטים אחרים בלמידה המקוונת הייתה פחותה לעומת הלימודים הפרונטליים. היו שציינו שהקשר עם חבריהם לספסל הלימודים לא נפגע באונליין, ו-16% אף השיבו שהם הגדילו את האינטראקציה עם סטודנטים אחרים.

רק חצי מהסטודנטים אמרו שהם היו מרוכזים פחות כשהם למדו בצורה מקוונת אל מול הלימודים בחדרי ההרצאות. רבע מהמשיבים לסקר אמרו שהריכוז היה דומה, והיתר ציינו שבלמידה אונליין, הם מתרכזים בשיעור יותר. עם זאת, בקרב 45% מהמשיבים, רמת ההשתתפות בלימוד מרחוק הייתה פחותה מאשר בשיעור הפרונטלי. עוד עלה מהסקר ש-36% מהסטודנטים מתקשים לסכם את החומר כשהלמידה נעשית אונליין, בעוד ש-28% הצליחו לסכם טוב יותר. השאר ציינו שאין הבדל בטיב הסיכום שלהם, בין אם השיעור מועבר באונליין או פרונטלית.

 

הלמידה מרחוק לא השפיעה לטובה על מיומנויות הלמידה של הסטודנטים.

הפוסט סקר: כך הלמידה מרחוק בקורונה השפיעה על הסטודנטים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button