ad1
טכנולוגיה

מלם תים: גידול דו-ספרתי בהכנסות וברווח הנקי

קבוצת מלם תים פרסמה את תוצאותיה העסקיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה. עם גידול דו ספרתי בהכנסות ודו ספרתי ברווח הנקי , בשני התקופות.

במהלך המחצית הראשונה של השנה, ההוצאות הכלליות גדלו ב-7.39%, ל-1.07 מיליארד שקל – עלייה של 73.6 מיליון ש'. ההכנסות גדלו יותר, ב-80.28 מיליון, ל-1.14 מיליארד שקל – עלייה של 7.6%. הגידול בהכנסות יחסית לגידול הקטן יותר בהוצאות הכלליות השפיע לטובה על הרווחיות. הרווח התפעולי גדל ב-12.4% והנקי גדל ב-54.5%, ל-43.88 מיליון. בנטרול הוצאות אחרות, בכלל זה פסק בוררות שהסתכם בכ-8 מיליון – הרווח הנקי גדל ב-20.5% בלבד. 

במהלך הרבעון השני ההוצאות הכלליות גדלו ב-6.72%, ל-535.43 מיליון שקל – עלייה של 33.72 מיליון. ההכנסות גדלו יותר, ב-38.17 מיליון, ל-565.04 מיליון שקל – עלייה של 7.2%. מתוך סכום כללי זה, הכנסות מגזר התשתיות (חומרה) ירדו בכ-2%, ל-267 מיליון. הירידה נבעה בעיקר כתוצאה מהירידה בשער החליפין הממוצע של הדולר.

השפעות ניכרות לגידול האורגני בפעילות ולהכנסות מרכישות חברות

הכנסות מגזר תוכנה ופרויקטים גדלו בכ-14%, ל-132.9 מיליון שקל, כשהגידול נבע בעיקר מגידול אורגני בפעילות המגזר, מגידול במכירות מוצרי תוכנה ומהכנסות מרכישות חברות ופעילויות. מנגד מגזר זה הושפע מהיעדר תקציב מדינה (הן בדחייה במימוש פרויקטים והן בדחיית פרסום מכרזים חדשים).

ההכנסות ממגזר מיקור חוץ גדלו בכ-32%, ל-111.5 מיליון ש', והדבר נבע בעיקר מאיחוד הכנסות מרכישת חברת אדיוסיסטמס שהתבצעה במהלך שנת 2020, ומגידול אורגני בפעילות, זאת למרות העובדה כי מגזר זה הושפע מנגד מהיעדר תקציב מדינה.

הכנסות מגזר שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח גדלו בכ-2.5%, ל-53.4 מיליון ש'. הגידול בתקופה המדווחת נובע בעיקר מגידול אורגני בפעילות ומרכישות חברות ופעילויות.

במהלך הרבעון השני, ההוצאות הגולמיות גדלו ב-6.29%, ל-492.53 מיליון ש'. הרווח הגולמי גדל ב-14.2%, ל-72.51 מיליון – רווח גולמי שולי של 12.83%, לעומת 12.05% ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות גדלו ב-11.99%, ל-42.91 מיליון. הרווח התפעולי גדל ב-17.7%, ל-29.6 מיליון שקל.

ה-EBITDA ברבעון השני לשנת 2021 הסתכם בכ-55.9 מיליון ש', לעומת 51.8 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-8%. הגידול נובע בעיקר מגידול אורגני בפעילות (כ-56% מהגידול) ומרכישת חברות ופעילויות (כ-44% מהגידול). הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2021 הסתכם בכ-18.7 מיליון שקל, לעומת 16 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-17%.

החברה חילקה דיבידנד בסך של שקל למניה, אשר הסתכם לסך כולל של כ-21.9 מיליון שקל, ושולם ב-8 ביוני 2021.

שלמה איזנברג, יו"ר מלם תים

שלמה איזנברג, יו"ר מלם תים

שלמה איזנברג, יו"ר מלם תים: "על אף היעדר תקציב מדינה וירידה בשער החליפין הממוצע של הדולר, קבוצת מלם תים מציגה צמיחה בכל המדדים – בהכנסות, ברווח התפעולי, ב-EBITDA וברווח הנקי – הן ברבעון והן במחצית. גידול זה הוא כתוצאה מצמיחה אורגנית ומרכישות שביצעה החברה במהלך התקופה. לצד הצמיחה האורגנית, נמשיך לבצע רכישות סינרגטיות נוספות."

 

תוצאות מרשימות. מלם תים

הפוסט מלם תים: גידול דו-ספרתי בהכנסות וברווח הנקי הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button