ad1
טכנולוגיה

התוצאות העסקיות של חילן: ממשיכה לצמוח עם ביצועים חזקים

חילן טק ממשיכה לצמוח, עם ביצועים חזקים למחצית הראשונה של השנה ולרבעון השני.

במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה, ההוצאות הכלליות גדלו ב-5.0%, ל-752.42 מיליון שקל, שמשקפים עלייה של 35.67 מיליון.

ההכנסות גדלו יותר – ב-48.85 מיליון, ל-851.28 מיליון – עלייה של 6.08%. הרווח התפעולי החצי שנתי גדל ב-15.38%, ל-98.86 מיליון, ואילו הרווח הנקי גדל ב-9.06%, ל-70.63 מיליון שקל.

במהלך הרבעון השני, ההוצאות הכלליות גדלו ב-8.55%, ל-378.29 מיליון – עלייה של 29.8 מיליון ש'. ההכנסות גדלו יותר, ב-37.38 מיליון, ל-427.1 מיליון – עלייה של כ-9.59% לעומת כ-389.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

חילו טק

התאוששות מהשפעות משבר הקורונה

עיקר השיפור מיוחס לגידול אורגני בפעילות העסקית וגידול של שלושה ימי עבודה נטו, בין היתר בעקבות התאוששות הפעילות העסקית במשק ממשבר הקורונה, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה הסתכמו ההכנסות בכ-851.3 מיליון שקל – עלייה של כ-6.1% לעומת הכנסות של כ-802.4 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

ההוצאות הגולמיות הרבעוניות גדלו ב-8.62%, ל-329.43 מיליון. הרווח הגולמי גדל ב-12.99%, ל-97.67 מיליון ש' – רווח גולמי שולי של 22.87%, לעומת 22.18% ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות גדלו ב-8.08%, ל-48.86 מיליון ש'. הרווח התפעולי גדל ל-48.81 מיליון – עלייה של כ-18.37%, לעומת 41.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נובע מגידול ברווח הגולמי בקיזוז גידול בהוצאות הנהלה וכלליות.

ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם בכ-66.9 מיליון ש'ל (המהווה כ-15.7% מסך ההכנסות), לעומת כ-61.0 מיליון ש' ברבעון המקביל אשתקד – עלייה של כ-9.6%. השיפור נובע מגידול ברווח התפעולי בקיזוז קיטון בהוצאת פחת והפחתות.

במהלך הרבעון לך גידול של 167.8% בהוצאות המימון, ל-2.46 מיליון ש', חבות המס גדלה ב-28.16%, ל-38.34 מיליון שקל.

הרווח הנקי הכללי ברבעון השני הסתכם ב-35.3 מיליון שקל, לעומת כ-31.7 מיליון ש' ברבעון המקביל אשתקד – עלייה של כ-11.4%. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ב-16.85%, ל-35.2 מיליון.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם, נכון ליום ה-30 ביוני 2021, בכ-536.1 מיליון ש', לעומת כ-503.0 מיליון ש' ליום 31 בדצמבר 2020 – עלייה של 6.58%. הגידול בהון המיוחס לבעלי מניות החברה נובע מרווחי החברה בתקופה, בקיזוז דיבידנד ששולם ועסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה, בעקבות רכישת מניות יתרת המניות בחילן פנסיה בתחילת השנה.

תזרים המזומנים לחברה, שנבע מפעילות שוטפת לתקופה שהסתיימה ב-30 ביוני 2021, הסתכם בכ-100.5 מיליון ש', לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך כ-95.8 מיליון ש' בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של 4.91%. הגידול בעיקרו נובע מהגידול ברווח הנקי.

"הצלחנו להשיג צמיחה בכל הפרמטרים"

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן: "תוצאות הפעילות ברבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2021 משקפות את עוצמתה וחוסנה של החברה, אשר ממשיכה לצמוח אורגנית. אנו עדים להתאוששות בשיעורי האבטלה, אך בדומה למגוון רחב של חברות במשק, אנחנו חווים תקופה מאתגרת בכל הקשור ליכולת לשמר ולגייס עובדים במגזר הטכנולוגיה, הנמצא בתנופה גלובלית. למרות זאת, הצלחנו להשיג צמיחה בכל הפרמטרים, ואנו מקווים שכך יהיה לגבי השנה כולה. אנו ממשיכים לפעול ולהשקיע בפיתוח הפעילות העסקית, על מנת לייצר מנועי צמיחה אורגניים נוספים לצד בחינת הזדמנויות רכישה חדשות, לטובת המשך הצמיחה בשנים הבאות". 

אבי באום, יו"ר חילן. צילום: יח"צ

הפוסט התוצאות העסקיות של חילן: ממשיכה לצמוח עם ביצועים חזקים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button