ad1
טכנולוגיה

הערבים הם 21% מהמדינה, ורק 10% מאתרי הממשלה מתורגמים לשפתם

הערבים מהווים 21.1% מאוכלוסיית ישראל – נכון לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסמו בסוף השנה שעברה. עם זאת, רק 10% מאתרי הממשלה, על המידע והשירותים שיש בהם, מתורגמים לשפה הערבית. שיעור ההנגשה לשפה זו הנמוך ביותר הוא באתר של המשרד לשירותי דת – 0% (!), והגבוה ביותר, 58% – בזה של המשרד להגנת הסביבה. יצוין שהמשרד לשירותי דת אחראי למתן שירותים דתיים גם לבני הדתות המוסלמית והנוצרית.

הנתונים עולים ממדד הנגשת אתרים ושירותי ממשל בשפה הערבית, שפרסם אתמול (ד') איגוד האינטרנט הישראלי. המדד בחן את מספר ושיעור העמודים המתורגמים לערבית בקטגוריות המידע והשירות הדיגיטלי של משרדי הממשלה השונים בהשוואה למספר העמודים הזמינים בעברית, ומדרג אותם במדד השוואתי פומבי ושקוף לציבור. יצוין כי קיימת החלטת ממשלה מנובמבר 2021, שעוסקת בצמצום פערים בחברה הערבית, ובה כללים והוראות ברורים לקידום והנגשת שירותים למגזר זה. במסגרת ההחלטה, הממשלה הנחתה את מערך הדיגיטל הלאומי ואת משרדי הממשלה לקדם את רמת ההנגשה עד לרמה של 50%, עד 2025. נתוני המדד מעלים שנראה שאין סיכוי שהמשרדים יעמדו ביעד.

אילו משרדים מנגישים יותר – ואילו פחות?

בין המשרדים שלא משקיעים כמעט בכלל בהנגשה לשפה הערבית נמצא דווקא משרד הפנים, שהוא אחד המשרדים שהאזרחים יותר נזקקים לשירותיהם, עם 2% בלבד. משרדים נוספים שרמת ההנגשה של אתרי האינטרנט שלהם לערבית היא פחות מ-5% הם משרדי האנרגיה, התרבות והספורט, החוץ והחדשנות, המדע והטכנולוגיה. לעומת זאת, משרדי הממשלה שרמת ההנגשה שלהם טובה יחסית הם המשרד לשיתוף פעולה אזורי, עם 45%, וכאמור, המשרד להגנת הסביבה, עם 58%.

דימא אסעד ניקולא, רכזת תחום צמצום פערים דיגיטליים באיגוד האינטרנט הישראלי, אמרה על ממצאי המדד: "השיעור הנמוך מאוד של הנגשת מידע ושירותים ממשלתיים לאזרחים הערבים מטריד, ומעיד על ליקוי בקביעת נהלים ובקביעת מדיניות אחידה לכלל משרדי הממשלה". היא ציינה כי "בסופו של דבר, הנגשת מידע ושירותים ממשלתיים לציבור הערבי היא תהליך שתומך בעקרון השוויון, אך מעבר לכך, מקדם את הצורך הממשלתי לבצע תהליך אפקטיבי של דיגיטציה של שירותי הממשלה".

איגוד האינטרנט קורא לממשלה לקבוע סדרי עדיפויות, ולתעדף הנגשה ותרגום לערבית של נושאים חשובים ורלוונטיים. הוא אף ממליץ לממשלה למנות מנהל תחום הנגשה ייעודי מהחברה הערבית.

נושא הנגשת אתרי ממשלה בשפה הערבית עלה גם בדיון שערכה בחודש שעבר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, בראשותו של ח"כ איימן עודה (הרשימה המשותפת), ששמעה סקירה של ראשת מערך הדיגיטל הלאומי, שירה לב עמי. ח"כ עודה עמד על כך שרמת ההנגשה של האתרים הממשלתיים לערבית נמוכה, וזה מהווה אחד הגורמים המרכזיים להעמקת הפער הדיגיטלי בין החברה הערבית לכלל הציבור הישראלי. זאת, על אף שהנתונים מראים שהנגישות לאינטרנט והשימוש בטלפונים סלולריים בחברה הערבית גבוהים. אולם, בשל רמת ההנגשה הנמוכה, רבים מאזרחי ישראל הערבים, שרמת ידיעתם את השפה העברית לא גבוהה, לא יכולים למצות את הזכויות המגיעות להם מהמדינה.

ערבית באתרים הממשלתיים? לא ממש...

הפוסט הערבים הם 21% מהמדינה, ורק 10% מאתרי הממשלה מתורגמים לשפתם הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button