ad1
טכנולוגיה

ההתאחדות לכדורגל הפרה את הוראות חוק הגנת הפרטיות

ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים התקבל באפריל אשתקד מידע, אשר הצביע על חולשות אבטחה באתר האינטרנט של התאחדות הכדורגל בישראל. בעקבות זאת, ביצעה הרשות הליך פיקוח, שממצאיו העלו כי חולשת האבטחה אפשרה לכל גולש לבצע שינוי בכתובת האתר (URL) באתר ההתאחדות, ולצפות במידע אישי, הכולל פרטים אישיים, תמונות פספורט וצילומי תעודות זהות של שחקנים, שופטים ובעלי תפקידים בקבוצות ובמועדונים.

נמצא, כי במועד האירוע, אשר נחשף כאמור באפריל 2020, התאחדות הכדורגל לא קיימה את נהליה הפנימיים בתחום אבטחת המידע, הכוללים התייחסות לאופן התגובה לאירועי אבטחת מידע ולפיתוח מאובטח, לא ביצעה סקר לאיתור סיכוני אבטחת מידע ומבדקי חדירות למערכות המאגר, לשם בחינת עמידותן בפני סיכונים פנימיים וחיצוניים, לא נקטה באמצעים מקובלים כדי לוודא כי הגישה למאגר ולמערכותיו נעשית בידי בעל הרשאה בלבד, ולא יישמה מנגנון תיעוד אוטומטי, המאפשר ביקורת על הגישה למערכות המאגר, הכל כנדרש בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

מחויבות לשמור עליהן. תקנות הגנת הפרטיות. אילוסטרציה: BigStock

מחויבות לשמור עליהן. תקנות הגנת הפרטיות. אילוסטרציה: BigStock

האתר חובר לאינטרנט ללא אמצעי הגנה נדרשים

כמו כן, הממצאים העלו כי ההתאחדות לכדורגל חיברה את אתרה לרשת האינטרנט, בלא התקנת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית, או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב, כנדרש בתקנות, ולא קבעה במפורש בהסכם עם ספק מיקור חוץ את הנדרש בהוראות התקנות לעניין זה.

בנוסף, ההתאחדות לא דיווחה לרשות על אירוע האבטחה החמור מיד עם היוודע לה, כנדרש בתקנות.

בעקבות ממצאי הפיקוח קבעה הרשות להגנת הפרטיות כי ההתאחדות לכדורגל הפרה את הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו, והעבירה לה הנחיות לתיקון הליקויים.

מהרשות נמסר כי היא רואה חשיבות בפעולות בהן נקטה ההתאחדות מאז האירוע, לצורך אבטחת המידע המצוי ברשותה, ולמניעת הישנות מקרים אלו בעתיד. 

הרשות להגנת הפרטיות מבהירה כי אימוץ נהלי אבטחת מידע הינו אפקטיבי, אך על ארגונים חלה חובה למלא אחר נהלים אלה ובאחריותם לוודא כי הם מיושמים בפועל.

כמו כן, מיפוי מערכות המאגר משרת את הארגון, שכן הוא מציג את המערכות שיש ברשותו ואת הקשר בין המאגר למערכת, ממנו נגזרים אמצעי האבטחה אותם יש ליישם בכל אחת מהמערכות.

עוד נמסר כי "הרשות להגנת הפרטיות מגבירה את האכיפה ופועלת למיצוי כלל הכלים והסמכויות שבידה, במקרים שבהם ישנה אינדיקציה ברורה להפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו. הרשות מבקשת להדגיש, כי ככלל, כל דיווח על אירוע אבטחה חמור נבחן ברשות לגופו, ובהתאם מתקבלת החלטה אם אירעה הפרה של הוראות החוק או תקנותיו".

בהודעתה תקשורת סיכמה הרשות ואמרה כי "במקרה זה, בחינת נסיבות המקרה, אופן התנהלותה של החברה ורמת עמידתה בתקנות אבטחת מידע, הובילו לקביעת הרשות כי החברה הפרה את הוראות החוק".

לא שמר על הפרטיות. אתר ההתאחדות לכדורגל בישראל. צילום מסך לאילוסטרציה

הפוסט ההתאחדות לכדורגל הפרה את הוראות חוק הגנת הפרטיות הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button