ad1
טכנולוגיה

בנק ישראל ורשות התקשוב חנכו תשתית חדשה למערכת פיננסית פתוחה

בנק ישראל ורשות התקשוב הממשלתי במשרד הדיגיטל הלאומי חנכו תשתית חדשה למערכת פיננסית פתוחה – Open Finance. המערכת עלתה לאוויר ותהווה תשתית, אשר תעמוד במרכזה של  המערכת הפיננסית הפתוחה בישראל ותסייע בקידום מהפכת  "הבנקאות הפתוחה" (Open Banking).

התשתית תאפשר לספק צד ג' (למשל נותני שירותים פיננסיים שונים),לקבל מידע פיננסי אישי של לקוח ממקור מידע (למשל מהבנק) בצורה פשוטה, יעילה ובטוחה, וזאת לצורך מתן שירותי ערך ללקוח על בסיס מידע זה ומתן גישה לחשבון התשלום האישי ללא חשיפת פרטי המשתמש כפי שבוצע עד היום.

מימוש יכולות המערכת הפיננסית הפתוחה יאפשרו לספקי צד ג' מתן שירותים ללקוחותיהם, שמטרתם שליטה טובה יותר על כספם, הן בקבלת מידע אמין וזמין והן בביצוע פעולות פיננסיות שונות.

תהליך חדשני זה מאפשר לבנקים ולגורמים פיננסיים אחרים לפתח ממשקים המאפשרים צריכת מידע פיננסי מהם בצורה אחידה ובטוחה, בהתאם להנחיות הרגולטורים.

התשתית לבנקאות פתוחה, פותחה על ידי יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתיבמשרד הדיגיטל הלאומי ומאפשרת הצפנה וחתימה של התקשורת ואימות מקוריות המסרים והתפקידים המותרים לספקי צד ג' אלו.

להערכת בנק ישראל, ניתן יהיה להתחיל בהנפקת תעודות דיגיטליות שמשמשות כזיהוי לגוף הפיננסי כבר בחודש אפריל הקרוב, לאחר חופשת חג הפסח, כאשר יחידת ממשל זמין ערוכה לתחילת ההנפקות מול בנק ישראל.

כיצד זה פועל?

הלקוח נותן את הסכמתו לכך, שספק צד ג' ייגש לחשבונו ואת הסכמתו למקור מידע להעביר את המידע הרלוונטי, שאותו גוף פיננסי מחזיק עבור הלקוח, באופן ישיר אל ספק צד ג', באמצעות ממשקים פתוחים שמנהל מקור המידע. במקרה של ייזום תשלומים – ניתנת הסכמתו של הלקוח לספק צד ג' לכתוב עבורו הוראת תשלום, כאשר הלקוח מאשר למנהל חשבון התשלום לבצע את הוראת התשלום. בנקודת הזמן הנוכחית המערכת תאפשר פעילות בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 368 בלבד.

לדברי יוגב שמני, מנהל יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, "אנו ברשות התקשוב הממשלתי גאים להיות שותפים למהפכה, שתאפשר לאזרחים שליטה רבה יותר על המידע הפיננסי שלהם. הקמנו תשתית מאובטחת בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים על מנת להבטיח שהתהליך יהיה מאובטח וישמור על פרטיותם של הלקוחות".

ליאור ג'ורג'י, מנמ"ר בנק ישראל, ציין, כי "הבנקאות הפתוחה הוא פרויקט אסטרטגי מבחינת בנק ישראל והמשק בכלל. הפרויקט כלל שותפים רבים ממשרדים שונים, וממשל זמין, כגוף בעל יכולות טכנולוגיות ותפיסה אסטרטגית, היה שותף טבעי לפיתוח תשתית טכנולוגית ומאובטחת על פי סטנדרט בינלאומי, שתאפשר התקשרות בין גופים פיננסיים".

דני חחיאשוילי, סגן המפקח על הבנקים, אמר, כי "פיתוח התשתית החדשה על ידי ממשל זמין הינו שלב הכרחי בפרויקט בנקאות פתוחה שמקדם בנק ישראל, והוא מחבר בין היכולות, הידע והשירותים הקיימים במגזר הציבורי לבין אלו שבמגזר הפרטי. להערכתנו, פרויקט הבנקאות הפתוחה וחיבורים נוספים כאלו בעתיד יביאו להרחבה ולשיפור של מגוון השירותים הפיננסיים לאזרחים".

בנק ישראל: תשתית בנקאות פתוחה - פרויקט אסטרטגי

הפוסט בנק ישראל ורשות התקשוב חנכו תשתית חדשה למערכת פיננסית פתוחה הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button