ad1
טכנולוגיה

אושר סופית: תעודות ביומטריות ללא צורך בטביעת אצבע

ועדת החוקה של הכנסת אישרה אתמול סופית את התקנות שמבטלות בפועל את הצורך במתן טביעת אצבע כתנאי להנפקת תעודות ודרכונים ביומטריים. עוד קבעה הוועדה, כי תוקף תעודות כאלו יהיה ל-10 שנים, בעוד שעד כה, מי שלא רצה לתת טביעת אצבע "נענש" על ידי משרד הפנים ותוקף התעודה שלו היה רק לחמש שנים.

בכך הגיע לסיומו דיון ארוך, שתחילתו במאבק אזרחי של התנועה לזכויות דיגיטליות וגופים נוספים, שלווה בשורה של דיונים בערכאות משפטיות, דו"חות מבקר וביקורת ציבורית חריפה. הטענה המרכזית הייתה לא נגד עצם לקיחת טביעת האצבע, אלא על כך שהן הועברו למאגר ביומטרי, שהכיל מיליוני טביעות אצבע של אזרחים שהנפיקו תעודות ביומטריות. בדיונים קודמים הוועדה דנה גם בצורך בהמשך קיומו של המאגר, אבל אתמול לא עסקה בכך, אלא אישרה את התקנות האלה בלבד. מעתה התנאי היחיד יהיה תמונה של מבקש התעודה.

עם זאת, הוועדה דחתה את אישורו של סט תקנות נוסף, העוסק במתן שירותים ממשלתיים ושירותים בשדות תעופה באמצעות מסמך זיהוי ביומטרי באפליקציה או אל מול עמדת שירותים ממוכנת ("קיוסק").

יו"ר הוועדה, ח"כ גלעד קריב, התנה את אישור התקנות בכך שיובהרו כללי אבטחת המידע החלים הן בהזדהות המקוונת באפליקציה והן בהפעלת ה"קיוסקים": "דעתי לא נוחה מהציפייה שמביאים נושאים חדשים ועל הדרך נאשר אותם. אבקש מהממונה על היישומים הביומטריים הצגה מפורטת לסוגית אבטחת המידע. כמו כן, התייחסות בכתב של רשות הגנת הפרטיות לצעדים הנדרשים לשם כך. קחו אחריות על רמת הסיכון. צריכה להיות בהירות נורמטיבית. לא אאשר את התקנות בלשון עמומה כשלא ברור מי קובע את הכללים", אמר קריב.

רקע

ב-27 בפברואר 2017 התקבל בכנסת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017, המכונה "חוק המאגר הביומטרי". במסגרת התיקונים בחוק נקבע, כי המאגר הביומטרי יכלול, כחובה, תמונות תווי פנים של תושבים, ונקבע, כהוראת שעה למשך חמש שנים, כי תמונות טביעות אצבע של תושבים שהסכימו לכך בכתב ייכללו וישמרו במאגר הביומטרי.

ב-1 ביוני 2022 הוארכה הוראת השעה עד ה-30 ביוני 2023. עם תום תקופת הוראת השעה, יימחקו טביעות האצבע של התושבים, שנשמרו במאגר הביומטרי. לצד הארכת הוראת השעה, הודיעה שרת הפנים כי בכוונתה להפעיל את סמכותה בהתאם לסעיף 5א לחוק ולצוות על הנפקת מסמכי זיהוי לתקופה של עד 10 שנים, ללא תלות במתן הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי, בשונה מהמצב שהיה עד כה, כאשר לתושב שרק תמונת פניו הוכללה במאגר הביומטרי, הונפק מסמך זיהוי בתוקף עד 5 שנים. בהתאם לשינוי האמור, מוצע לערוך כמה התאמות למצב החדש.

ועדת החוקה בישיבתה.

הפוסט אושר סופית: תעודות ביומטריות ללא צורך בטביעת אצבע הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button